ระบบบริหารงานโรงเลื่อยไม้
โปรเจค vb

ระบบบริหารงานโรงเลื่อยไม้

ขอบเขตของการศึกษา
ในการพัฒนาระบบงานโรงงานเลื่อยไม้  ผู้ศึกษามีขอบเขตการศึกษาดังนี้
1.สามารถคำนวณหาค่าไม้ท่อนซุ่งว่ามีขนาดเท่าไร และค่าไม้จริงที่ใช้ได้มีขนาดเท่าไร
2.สามารถคำนวณหาไม้แปรรูปว่า ทำ…. ขนาด….จำนวณ…ต้องใช้ไม้จริงเท่าไร
3.คำนวณหาราคาและออกใบเสร็จได้

ระบบบริหารงานโรงเลื่อยไม้
ระบบบริหารงานโรงเลื่อยไม้

ทิ้งคำตอบไว้