ระบบจัดเก็บข้อมูลสุขภาพนักเรียน
โปรเจค vb

ระบบจัดเก็บข้อมูลสุขภาพนักเรียน

ระบบจัดเก็บข้อมูลสุขภาพนักเรียน

ระบบจัดเก็บข้อมูลสุขภาพนักเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการตรวจสุขภาพทั่วไป อาทิ สุขภาพช่องปาก
น้ำหนัก ส่วนสูง

ระบบจัดเก็บข้อมูลสุขภาพนักเรียน
ระบบจัดเก็บข้อมูลสุขภาพนักเรียน

 

ทิ้งคำตอบไว้