โปรเจค vb

ระบบจัดการพัสดุ คุรุภัณฑ์สำนักงานด้วยระบบ RFID

1.2 วัตถุประสงค์
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเก็บวัสดุสำนักงานดังต่อไปนี้
1.2.1 นำ RFID มาใช้กับระบบการจัดเก็บวัสดุสำนักงาน
1.2.2 พัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการติดต่อเพื่ออ่านข้อมูลจาก RFID Reader นำไป
แสดงผลยังโปรแกรม
1.2.3 พัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการจัดเก็บวัสดุสำนักงานบนระบบฐานข้อมูล
1.2.4 พัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการจัดเก็บวัสดุสำนักงาน


1.3 ขอบเขตของโครงการ
โครงการนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดเก็บวัสดุสำนักงานโดยใช้เทคโนโลยี RFID ซึ่งออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่มีขอบเขตของฟังก์ชั่นการทำงานดังนี้
1. ฟังก์ชั่นของการจัดเก็บวัสดุสำนักงานเพื่อให้สามารถเพิ่มวัสดุสำนักงานได้
2. ฟังก์ชั่นการจัดเก็บวัสดุสำนักงานเข้ามาจัดเก็บภายในสำนักงานซึ่งจะแสดงข้อมูลที่อยู่ภายในแท๊กส์ โดยการดึงข้อมูลในฐานการจัดเก็บวัสดุสำนักงานและมีการระบุตำแหน่งในการจัดเก็บวัสดุสำนักงาน
3. ฟังก์ชั่นการตรวจสอบวัสดุสำนักงานช่วยในการค้นหาวัสดุสำนักงานว่าอยู่ที่ไหนและสามารถทำการค้นหาข้อมูลในแต่ละส่วนของข้อมูลที่ต้องการได้
4. ฟังก์ชั่นของระบบการจัดเก็บวัสดุสำนักงานโดยอ่านข้อมูลผ่านตัวอ่าน RFID

original-v003

หนึ่งความเห็น

ทิ้งคำตอบไว้