ระบบการขออนุมิติเดินทางไปราชการ PHP Online
โปรเจค php

ระบบการขออนุมิติเดินทางไปราชการ PHP Online

ระบบการขออนุมิติเดินทางไปราชการ PHP Online

1. ออกแบบและพัฒนาระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ให้สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ในด้านการนำไปใช้งานได้จริง
2. พัฒนาในรูปแบบของ  Web-based Application ที่มีอินเทอร์เฟสใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล
3. สามารถบันทึกเก็บข้อมูลของการขออนุมัติเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นการสะดวกในการจัดทำสรุปรายงานเพื่อนำไปวิเคราะห์ในแต่ละปี
4. การพัฒนาเว็บไซต์จะต้องมีการเพิ่มข้อมูล ลบข้อมูล แก้ไขข้อมูล และออกรายงานได้

ระบบการขออนุมิติเดินทางไปราชการ PHP Online
ระบบการขออนุมิติเดินทางไปราชการ PHP Online

ทิ้งคำตอบไว้